Volg ons op:

Kwetsbare ouderen

Inleiding
Met het toenemen van de vergrijzing is een de komende jaren een groot deel van de bevolking boven de 75. Hoewel de vitaliteit van de oudere mens toeneemt, is er ook sprake van een toename van de “multipathologiepatient” met meerdere aandoeningen en beperkingen (visus, gehoor, mobiliteit). Daarnaast is er sprake van een toename van het medicatiegebruik een toename van zelfstandig thuiswonen, eenzaamheid en sociale problematiek.
Al deze factoren kunnen bijdragen aan een verhoogde kwetsbaarheid van de oudere patient voor incidenten (val, medicijnintoxicaties, vereenzaming e.d.).
Een deel van deze problematiek is onvoldoende bekend bij zorgverleners of bij de directe omgeving en kan voor onverwachte problemen zorgen (acute ziekenhuisopname, crisissituaties thuis, overbelaste mantelzorg)
Het aandeel 65-plussers in de maatschappij neemt tot 2030 toe tot een kwart van de bevolking, en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen mensen langer hun zelfstandigheid behouden en op een prettigere manier oud worden. Kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt dus veel bij aan de levenskwaliteit van mensen. 
 
Doel project Kwetsbare Ouderen
- Het inschatten van de mate van kwetsbaarheid van de oudere patient en kaart brengen van kwetsbaarheid verhogende factoren en beperkingen op de diverse dimensies.
- Het inschakelen van de juiste zorg en/of begeleiding teneinde deze kwetbaarheid te beperken, de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te bevorderen en het aantal incidenten/complicaties te verminderen 

Doelgroep
Oudere patienten met een leeftijd van 75 jaar en ouder


Wat gaan we doen?
De huisartsen screenen alle ouderen van 75 jaar en ouder op kwetsbaarheid. Dat doen zij aan de hand van een vragenlijsten en meetinstrumenten. Ook een check op medicijngebruik hoort daarbij. De apotheker speelt daarin een belangrijke rol. Als er aanleiding is voor nader onderzoek, zal de praktijkondersteuner Ouderenzorg de oudere thuis bezoeken.
Op basis van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld welke wordt besproken met de patiënt. Diverse partners uit het gezondheidscentrum worden betrokken bij het behandelplan en zullen hun expertise aanwenden om de gezondheid van de oudere te bevorderen en zwaardere zorg te voorkomen. De samenwerking met de thuiszorgorganisatie Thebe is hierin ook erg belangrijk. Een samenwerking met alle betrokkenen enhun maatschappelijke verantwoordelijkheid leidt tot het beste resultaat.